rekrutacja kadry

Zasady rekrutacji kadry


Ka?dy, kto chcia?by zosta? nauczycielem na Szkole pod ?aglami powinien napisa? program edukacyjny, zgodny z programem nauczania w liceum, najlepiej powi?zany z tras? rejsu i uwzgl?dniaj?cy niecodzienne mo?liwo?ci nauczania jakie daje ?aglowiec. Do programu nale?y do??czy? CV i przes?a? na adres: dyrektor@epz.pl

Przed ka?d? Szko?? wybierane s? najlepsze kandydatury.
Wykszta?cenie pedagogiczne i umiej?tno?ci ?eglarskie s? mile widziane, ale niekonieczne.
Gor?co namawiamy i zach?camy do uczestniczenia we wszelkich kursach, fakultetach, szkoleniach pedagogicznych oraz do robienia stopni ?eglarskich.


Wybór nauczycieli i lekarzy nast?puje na podstawie poni?szych kryteriów:

- zapotrzebowania na nauczycieli okre?lonych przedmiotów
- atrakcyjno?ci przedstawionego programu (z uwzgl?dnieniem powi?zania go z tras? rejsów)
- umiej?tno?ci i kwalifikacji kandydatów we wszelkich dziedzinach (j?zyków obcych, ?eglarstwa i innych sportów)
- gotowo?ci do wspó?przygotowania rejsu, programu oraz rekrutacji m?odzie?y na Szko?? pod ?aglami
- do?wiadczenia w pracach z m?odzie?? oraz uczestnictwa w wyprawach (w tym znajomo?? trasy rejsu)
- dotychczasowej wspó?pracy ze Stowarzyszeniem


Stowarzyszenie jest organizacj? non – profit. Uczestnictwo nauczyciela w rejsie nie wi??e si? z ?adnym wynagrodzeniem, ani z ?adnymi kosztami bezpo?rednimi.
Nauczyciel Szko?y pod ?aglami w nie ponosi ?adnych kosztów zwi?zanych z uczestnictwem w rejsie.


Stowarzyszenie zapewnia nauczycielowi:

- Transport z kraju do portu zaokr?towania na ?aglowcu
- Wszelkie op?aty zwi?zane ze zwiedzaniem (wst?py do muzeów, bilety komunikacji miejskiej, metro, autokar)
- Zakwaterowanie i wy?ywienie na ?aglowcu
- Transport z portu wyokr?towania do kraju
- Prze?ycie niezapomnianej przygody i ogromn? satysfakcj? z bycia nauczycielem Szko?y pod ?aglami


Trzeba pami?ta?, ?e nauczyciele Szko?y pod ?aglami przebywaj? z m?odzie?? 24 godziny na dob?, pracuj?c z ni? rami? w rami?.
Nauczyciel powinien mie? nieprzeci?tn? osobowo?? i umie? wypracowa? sobie autorytet - takiego nauczyciela m?odzie? akceptuje, na?laduje, chce si? od niego i z nim uczy?.


?yczymy dobrych pomys?ów. Czekamy na zg?oszenia!

Zarz?d Stowarzyszenia Edukacja pod ?aglami

Kontakt do koordynatora

?ukasz Pi?tek
tel. 509625055
lukasz.piatek@epz.pl