program

Czym jest Sail Training?


Wychowanie pod ?aglami, na statkach o wysokich masztach

"Obcowanie z lud?mi jest równie wielk?
Sztuk? jak obcowanie ze statkami.
I ludzie, i statki ?yj? w niesta?ym ?ywiole,
podlegaj? subtelnym i pot??nym wp?ywom.
I pragn?, aby raczej zrozumie? ich zas?ugi
ni? si? pozna? na b??dach."

Joseph Conrad

* *

Min??o w?a?nie pi??dziesi?t lat od chwili, kiedy z inicjatywy
brytyjskiej odby?y si? pierwsze regaty i zlot ?aglowców. Celem powsta?ej
wówczas The Sail Training Association by?o ratowanie istniej?cych
jeszcze “statków o wysokich masztach” (tall ships), aby odda? je w
r?ce m?odzie?y jako szko?y charakteru i pracy w zespole, pozbawione
barier j?zykowych czy rasowych.

Od tego czasu uda?o si? rzeczywi?cie uratowa? od zag?ady wiele
pozosta?ych jeszcze kad?ubów ?aglowców oraz zbudowa? wiele nowych.
Najwi?ksza liczba nowych ?aglowców powsta?a w Polsce.

Od czasu powstania w 1980 roku barkentyny POGORIA, konstrukcji Zygmunta
Chorenia, budowa statków o wysokich masztach sta?a si? specjalno?ci?
polskich stoczni.

Morze nie tylko ?ywi i bogaci, ale stanowi korzystn? granic?, wychowuje
odwa?nych i przedsi?biorczych ludzi, hartuje i wzmacnia zdrowie. W?a?nie
dlatego uczelnie morskie na ca?ym ?wiecie, a tak?e ro?ne organizacje,
troszcz?ce si? o w?a?ciwe wychowanie m?odzie?y, buduj? lub pozyskuj?
?aglowce dla swoich celów.

Praca pod ?aglami na morzu kszta?ci wol?, solidarno??, poczucie
równo?ci, ?wiczy wytrwa?o?? i cierpliwo??, jest przeciwie?stwem
za?ciankowo?ci, a synonimem ?wiatowo?ci, uczy realizmu w my?leniu i
post?powaniu. Kszta?tuje przyzwyczajenia i odruchy pracy zespo?owej oraz
pomocy s?abszym, wykszta?ca i wzmacnia cechy przywódcze. Jest szko??
wychowania spo?ecznego i obywatelskiego, g?osi pochwa?? ?ycia
nieu?atwionego, p?dzonego w trudzie w?asnych r?k, po?ród ?ywio?u, który
potrafi dostatecznie zahartowa? cz?owieka, aby odwa?nie stawia? czo?o
problemom i wyborom ?ycia.

Umo?liwienie m?odzie?y ?ycia aktywnego i trudnego, w warunkach
pozbawionych komfortu, mog?cego wykszta?ci? silny charakter lub
skorygowa? jego niedostatki – jest przedmiotem troski wychowawców,
pedagogów i socjologów w wielu krajach.
Stanowi to jakby trzeci wymiar wychowania, w ramach którego m?ody
cz?owiek uczy si? sztuki ?ycia i harmonijnej pracy w zespole, a tak?e
dobrowolnego zaakceptowania dyscypliny, koniecznej, aby osi?ga? wspólne
cele. W takim uj?ciu pierwszym wymiarem jest formalna edukacja, a drugim
wychowanie fizyczne i uprawianie sportu. Zazwyczaj bardzo krytyczna wobec
autorytetów m?odzie?, ?atwo przyjmuje zasady i przywództwo autorytetu na
statku ?aglowym, poniewa? jedynie uporz?dkowana hierarchicznie za?oga
jest w stanie stawi? czo?o pot?dze ?ywio?u.

Dla wychowania pod ?aglami jego angielscy inicjatorzy ukuli termin
'sail training', który, mimo ?e dotyczy ?agli, niewiele ma wspólnego z
uprawianiem ?eglarstwa jako „jachtingu”. Tylko na ?aglowcu, z jego
liczn? za?og?, mo?na uprzytomni? m?odym ludziom zasady drabiny
spo?ecznej, na której szczycie znajduje sie kapitan, a ka?dy cz?onek
za?ogi, pracuj?cy dla wspólnego po?ytku, ma na niej swoje miejsce.

Praca na ?aglowcu wymaga jedynie dobrej roboty – tu ka?da fuszerka
zostaje natychmiast odkryta i wymaga pilnej naprawy. Owiane legend?
tradycyjne zasady dyscypliny i barwne zwyczaje maj? swoje logiczne
uzasadnienia w konsekwencjach ?eglugi, wynikaj? bowiem z nieustannej
troski o bezpiecze?stwo ludzi i statku.

Bardzo liczne dzi? imprezy, na które zapraszaj? porty ca?ego ?wiata,
oraz odbywaj?ce ka?dego lata w innym akwenie regaty ?aglowców,
umo?liwiaj? m?odzie?y poznanie swoich rówie?ników z innych krajów. W ten
sposób realizuj? si? szlachetne marzenia Sail Training Association o
krzewieniu przyja?ni bez barier.

Miliony ludzi, jakie gromadz? sie w portach i na nabrze?ach, by
obserwowa? ?aglowce, te uskrzydlone relikty dawnych wieków, obs?ugiwane
przez m?odzie?, potwierdzaj? s?uszno?? tych za?o?e?.

Adam Jasser


Cele statutowe


1. Poszukiwanie ?rodków na prowadzenie dzia?alno?ci

a) poszukiwanie sponsora
- popularyzacja dzia?a? SEp? w mediach
- dystrybucja prezentacji i ofert sponsorskich
- imprezy masowe (festyny, targi, festiwale)
b) pozyskiwanie ?rodków bud?etowych
c) pozyskiwanie ?rodków z UE

2. Organizowanie „Szkó? pod ?aglami”

a) promocja „Sp?”
- media (TV, radio, prasa, internet)
- imprezy masowe (festyny, targi, festiwale)
b) rekrutacja uczniów „Sp?”
- wolny nabór
- wspó?praca ze szko?ami
c) umo?liwienie udzia?u w „Sp?” m?odzie?y z rodzin o ?rednich dochodach
- stworzenie programu pracy dla uczniów
- obni?enie kosztu „Sp?”

3. Realizowanie nowoczesnego, skutecznego i ciekawego programu nauczania

a) tworzenie programów edukacyjnych
b) tworzenie bazy kadrowej
c) gromadzenie materia?ów i ?rodków trwa?ych

4. Budowa floty jachtów dla potrzeb Stowarzyszenia

a) ?aglowiec
b) jacht do 80 m2 ?agla
c) jacht do 40 m2 ?agla
d) jachty ?ródl?dowe

5. Zapewnienie kontynuacji dzia?ania poprzez szkolenie i rotacj? kadr

a) ?cis?a wspó?praca z absolwentami „Sp?”
b) u?atwienie rozwoju ?eglarskiego nowym cz?onkom
- rejsy
- szkolenia

6. Podnoszenie kwalifikacji ?eglarskich cz?onków

a) rejsy

7. Podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych cz?onków

a) szkolenia