wspó?praca

Zaproszenie do wspó?pracy


Naszym celem jest przedstawienie idei Szko?y pod ?aglami jak najszerszemu gronu m?odych ludzi. Do naszych odbiorców docieramy na targach ?eglarskich i edukacyjnych, imprezach plenerowych w ca?ej Polsce, na spotkaniach w gimnazjach i liceach, poprzez Internet oraz oczywi?cie dzi?ki mediom.

Stowarzyszenie promuje Szko?? pod ?aglami oraz swoje pozosta?e projekty w mediach ogólnopolskich i lokalnych oraz w prasie bran?owej i codziennej.

Wszystkie redakcje zainteresowane ide? Szko?y pod ?aglami prosimy o kontakt. Proponujemy wspó?prac? przy tworzeniu artyku?ów, audycji i programów. Dysponujemy wysokiej jako?ci materia?ami fotograficznymi i filmowymi z naszych rejsów.

Podzi?kowania


Wszystkim redakcjom wspó?pracuj?cym ze Stowarzyszeniem serdecznie dzi?kujemy.


Kontakt do koordynatora

Magdalena Czerwi?ska
tel.: 601078037
magdalena.czerwinska@epz.pl