idea szko?y pod ?aglami

Idea Szko?y pod ?aglami


Ide? Szko?y pod ?aglami jest stworzenie m?odzie?y szansy poszerzenia wiedzy i rozwoju w?asnej osobowo?ci poprzez realizacj? autorskiego programu edukacyjnego w czasie miesi?cznego rejsu morskiego.

Nauka

- rozbudzenie ciekawo?ci ?wiata i ch?ci do nauki
- u?wiadomienie m?odzie?y, ?e wiedza stanowi jeden wielki zintegrowany obszar
- przedstawienie i nauczanie praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy

Wychowanie

- promowanie warto?ci takich jak odpowiedzialno??, lojalno??, cierpliwo?? oraz wytrwa?o?? w d??eniu do celu
- nauka wspó?pracy i dzia?ania w grupie
- pomoc w prze?amywaniu s?abo?ci
- stworzenie warunków w których naturalnie kreuj? si? autorytety
- reprezentowanie Polski poza granicami kraju

Podró?e

- realizacja najwi?kszego marzenia m?odzie?y - podró?owania
- pokazanie pi?kna i pot?gi przyrody
- odwiedzanie miejsc o kluczowym znaczeniu dla rozwoju cywilizacji europejskiej
- kontakt z obcymi, egzotycznymi kulturami
- wspó?praca z m?odzie?? w odwiedzanych krajach

Aspekt edukacyjny

Podstawy naszego autorskiego programu edukacyjnego to:

- wspó?dzia?anie nauczycieli
- integracja zamiast klasyfikacji wiedzy
- nowe metody edukacyjne
- nauka przez praktyczne zastosowanie nowych wiadomo?ci

Kadra "Szko?y pod ?aglami" wspó?pracuje przy tworzeniu programu i wyborze trasy przez ca?y rok. Jest to konieczne z uwagi na charakter przygotowywanego materia?u.

Podczas rejsu zaj?cia zorganizowane s? wed?ug konkretnych problemów a nie przedmiotów akademickich - lekcje ze wszystkich przedmiotów przenikaj? si?. Temat inspirowany jest obszarem, w którym znajduje si? statek, b?d? miejscem odwiedzanym przez uczniów (np. w Pompejach m?odzie? poznaje histori? staro?ytnego Rzymu, na kraterze Santorini uczy si? o wulkanach). Prowadzone na morzu lekcje fizyki dotycz? meteorologii czy teorii ?eglowania, a biologii - ?ródziemnomorskiej fauny i flory. Nauka j?zyków obcych opiera si? na ich praktycznym wykorzystaniu.

Tradycyjne, sposoby nauczania uzupe?niane s? o nowe, aktywizuj?ce metody przekazywania wiedzy: prac? w grupach, dyskusj?, konkurs, wywiad czy do?wiadczenie.

Aspekt wychowawczy

Nie bez powodu uczniowie Szko?y pod ?aglami to gimnazjali?ci i liceali?ci. Dla m?odych ludzi jest to bardzo wa?ny w ?yciu okres. Dojrzewaj?c, szukaj? w?asnego miejsca na ?wiecie, zadaj? pytania, planuj? przysz?o??. Staj? si? podatni na wp?ywy, poszukuj? autorytetów. Nak?ada to na nauczycieli Szkó? pod ?aglami liczne obowi?zki, ale jednocze?nie daje ogromne mo?liwo?ci wychowywania m?odzie?y.

Kadra Szko?y pod ?aglami to do?wiadczeni i doskonale przygotowani ?eglarze i pedagodzy. Wielu z nich pe?ni jednocze?nie funkcje oficerów i nauczycieli. Podczas ca?ego rejsu przebywaj? razem z uczniami: pracuj? na pok?adzie, uczestnicz? w lekcjach i zwiedzaj? porty. Dzi?ki temu s? zawsze do dyspozycji uczniów i ka?dego z nich bardzo dobrze znaj?.

Drugim wychowawc? jest morze. Udzia? w Szkole pod ?aglami dla wielu m?odych ludzi oznacza cz?sto pierwsz? w ?yciu prac?. Do?? ci??kie warunki ?ycia na statku - ograniczona przestrze? ?yciowa, przebywanie w zamkni?tej grupie ludzi na niewielkim terytorium, pocz?tkowo choroba morska, z?a pogoda, konieczno?? obs?ugi ?agli, prace gospodarcze pod pok?adem itp., w naturalny sposób pomagaj? kszta?towa? charaktery.

Nasz program daje uczniom mo?liwo?? zdobycia wiedzy i umiej?tno?ci, jakich nigdy nie zapewni tradycyjna szko?a. Miesi?c sp?dzony na statku uczy tolerancji, odpowiedzialno?ci, samodzielno?ci, dzia?ania w grupie. Rejs pomaga cz?sto w prze?amywaniu w?asnych s?abo?ci, pozwala uwierzy? w siebie. Obcowanie z pot?g? morza uczy pokory dla si? przyrody.

Historia Szko?y pod ?aglami

Idea edukacji i wychowania m?odzie?y pod ?aglami nie jest nowa. Pierwszym kapitanem, który zorganizowa? rejs z m?odymi lud?mi w celach edukacyjnych by? Alain Villiers.

W Polsce przed wojn? kszta?ceniem m?odzie?y zajmowa? si? gen. Mariusz Zaruski, wykorzystuj?c do tego celu szkuner Zawisza Czarny. Po wojnie inicjatyw? nauki pod ?aglami podj?? Kapitan Krzysztof Baranowski organizuj?c „Szko?y pod ?aglami" na ?aglowcach Pogoria i Fryderyk Chopin. Pomys? ten jest równie? realizowany przez Kanadyjczyków pod nazw? "Class Afloat" na zbudowanym w Polsce ?aglowcu Concordia.

Stowarzyszenie „Edukacja pod ?aglami” zosta?o za?o?one latem 2000 roku. Pomys? jego utworzenia powsta? pó? roku wcze?niej, podczas pierwszej po wielu latach zorganizowanej na ?aglowcu Pogoria „Szko?y pod ?aglami". By? to rejs z m?odzie?? i nauczycielami 42 Spo?ecznego Liceum Ogólnokszta?c?cego z Warszawy.

Mimo ?e nikt spo?ród 40-osobowej grupy uczniów i nauczycieli nie by? wcze?niej na morzu, rejs zako?czy? si? wielkim sukcesem. Formu?a "Szko?y pod ?aglami" zosta?a doskonale przyj?ta przez m?odzie? - potwierdza to fakt, ?e rok pó?niej uczniowie warszawskiego liceum wrócili na pok?ad Pogorii. Tym razem organizatorem rejsu by?o dzia?aj?ce ju? Stowarzyszenie "Edukacja pod ?aglami".