programy edukacyjne

Ogólne za?o?enia programów

 

Programy Szko?y pod ?aglami powstaj?, aby sprosta? oczekiwaniom uczniów klas gimnazjalnych i licealnych.
Podczas ich opracowywania korzystano z konsultacji z dyrektorami szkó? i nauczycielami. Podstawowym za?o?eniem projektu jest realizacja programu dydaktyczno - wychowawczego.

Program wychowawczy – „Szko?a ?ycia”

Nadrz?dnym celem Szkó? pod ?aglami jest pokazane m?odzie?y alternatywnych metod sp?dzania czasu, otworzenie ich na nowe dziedziny wiedzy, nieznane aspekty ?ycia. Program wychowawczy jest oparty na zasadach etyki conradowskiej. Solidarno??, przyja??, odpowiedzialno??, odwaga, tolerancja, szacunek
dla drugiego cz?owieka - to warto?ci, które stanowi? swoisty kodeks obowi?zuj?cy podczas rejsu, kodeks, który staje si? kr?gos?upem moralnym naszych uczniów w ich pó?niejszym ?yciu.
Podczas trwania rejsu uczniowie i nauczyciele przebywaj? ca?y czas razem, wspólnie pe?ni? wachty, pracuj? na statku. Likwiduje to podzia? czasu na nauk? i czas wolny - nauczyciele s? do dyspozycji uczniów przez ca?? dob?. M?odzie?, tak?e poza lekcjami, stymulowana jest do prowadzenia obserwacji, dyskusji, rozwa?enia ró?norakich problemów. W Szkole pod ?aglami nauczyciele d??? do wytworzenia indywidualnej relacji ucze? - pedagog. Jest to mo?liwe, gdy? za?oga ?aglowca przebywa ze sob? 24 godziny na dob?.
Specyficzne warunki ?ycia na statku - niesprzyjaj?ca pogoda, konieczno?? fizycznej pracy przy takielunku, prac gospodarczych pod pok?adem, przebywanie d?ugi czas w jednej, zamkni?tej grupie ludzi na ograniczonej przestrzeni – to drugi czynnik w naturalny sposób pomagaj?cy kszta?towa? charaktery uczniów. Miesi?c sp?dzony na ?aglowcu uczy m?odych ludzi solidno?ci, cierpliwo?ci, regu? pracy zespo?owej
i indywidualnej, tolerancji oraz wytrwa?o?ci w d??eniu do celu, rozbudza ciekawo?? ?wiata i ch?? do nauki.
Kontakt z pot?g? morza owocuje pokor? i szacunkiem dla si? przyrody.

Program dydaktyczny – „Podró?e kszta?c?”

Specyfika Szko?y pod ?aglami umo?liwia zdobywanie wiedzy w sposób praktyczny. M?odzie? zdobywa wiedz? i umiej?tno?ci poprzez ?wiat uczu?, dozna? zmys?owych, wyobra?ni? i intelekt. Tre?ci programowe ?ci?le wi??? si? z ?yciem i prac? na morzu, lub z odwiedzanymi portami, aby w pe?ni wykorzysta? fakt przebywania na ?aglowcu oraz w historycznych miejscach. Uczniowie podczas ?eglugi maj? mo?liwo??
prowadzenia ró?norodnych obserwacji – astronomicznych, biologicznych, meteorologicznych, etc. – w sposób prostszy i ciekawszy ni? w szkolnych ?awkach. Podczas wycieczek dydaktycznych realizowane s? zaj?cia z geografii, historii czy edukacji architektonicznej. W odwiedzanych portach odbywaj? si? spotkania z m?odzie??, których celem jest nauka tolerancji i akceptacji wobec ludzi wyznaj?cych ró?ne religie i ?yj?cych w innych realiach kulturowych i geograficznych.
Lekcje na Szkole pod ?aglami to interdyscyplinarne zaj?cia prowadzone aktywnymi metodami przez jednego lub dwóch nauczycieli. Celem jest u?wiadomienie m?odzie?y, ?e wiedza stanowi jeden wielki zintegrowany obszar. Korelacja mi?dzyprzedmiotowa uwzgl?dnia ró?norodno?? zainteresowa? uczniów, daje im
mo?liwo?? wykazania si? uzdolnieniami i aktywno?ci?, przybli?a szko?? do ?ycia, a ucznia przygotowuje do rozumienia zagadnie? w sposób holistyczny. Stymuluje doskonalenie umiej?tno?ci komunikacji mi?dzyludzkich i uczy wspó?dzia?ania w zespo?ach.

 

Programy do pobrania

Program edukacyjny 14 Sp?