co obejmuje cena rejsu?

Rejs:

Organizator zapewnia zakwaterowanie w kabinach wieloosobowych oraz pe?ne
wy?ywienie (3 posi?ki dziennie) podczas pobytu na pok?adzie STS Pogoria.

W trakcie trwania Rejsu wszyscy Uczestnicy stanowi? b?d? Za?og? STS Pogoria
i podlega? b?d? przepisom Kodeksu morskiego oraz za??czonego
Regulaminu Rejsu. Prosimy o zapoznanie si? z do??czonym dokumentem.

Za?oga podzielona zostanie na 4 wachty, które pod dowództwem oficerów b?d?
uczestniczy? we wszystkich pracach STS Pogoria (wachty nawigacyjne,
bosma?skie, gospodarcze, trapowe). Od Uczestników nie jest wymagana
znajomo?? rzemios?a ?eglarskiego. Kadra Rejsu przeprowadzi wszystkie
niezb?dne szkolenia wymagane przepisami prawa morskiego oraz szkolenie z
zakresu pracy na masztach (wchodzenie na maszty jest dobrowolne).

Podczas rejsu zrealizowany równie? zostanie program edukacyjny, specjalnie przygotowany na potrzeby Szko?y pod ?aglami.

Wszystkich uczestników zach?camy do zapoznania si? z za??czonym Vademecum, które zawiera istotne informacje na temat organizacji ?ycia na statku, olinowania i o?aglowania oraz w?a?ciwego zachowania na pok?adzie.

Trasa rejsu:


Rejs rozpoczyna si? w Genui i ko?czy w Genui. Planowane jest zawini?cie do nast?puj?cych portów: Valetta, Vulcano, Cagliari, Bonifacio. Je?eli ze wzgl?dów atmosferycznych wej?cie do w/w portów b?dzie niemo?liwe to w miar? mo?liwo?ci wybrane zostan? inne, atrakcyjne miejsca. Czas pobytu w portach b?dzie uwzgl?dnia? przewidywane warunki atmosferyczne. W ?eglarstwie (zw?aszcza morskim) bardzo du?o zale?y od pogody, a ostateczn? decyzj? dotycz?c? ?eglugi podejmuje kapitan statku.

Ubezpieczenie:


W trakcie podró?y Organizator gwarantuje:
ubezpieczenie statkowe (KL 20.000USD, NNW 8.000 PLN, rzeczy osobiste 1.000PLN) na czas podró?y morskiej zawarte w PZU.
Ogólne Warunki Kompleksowego Ubezpieczenia Jachtów Morskich s? dost?pne tutaj.

Dodatkowo prosimy o zabranie na rejs Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej osobom ubezpieczonym lub cz?onkom rodziny ubezpieczonego bezp?atnie przez wojewódzki oddzia? Narodowego Funduszu Zdrowia. W przypadku drobnych dolegliwo?ci Karta u?atwia uzyskanie bezp?atnie, bez dodatkowych formalno?ci, porady lekarskiej.