Targi Wiatr i Woda 2009


Wiatr i Woda
Nasza najwi?ksza interaktywna atrakcja - oryginalna winda kotwiczna z Zaruskiego

15 marca zako?czy?y si? 21 doroczne Targi Wiatr i Woda. Na hali EXPO spotka?o si? blisko 340 wystawców z kraju i zagranicy, m.in. z Brazylii, Grecji, Niemiec, Egiptu, Stanów Zjednoczonych Ameryki Pn., Szwecji, W?gier, W?och, Ukrainy i Wielkiej Brytanii. Zgodnie ze ?wiatow? ju? tendencj?, wi?kszo?? z nich prezentowa?a sprz?t i jachty motorowe. Ale cho? targi coraz bardziej ukierunkowane s? na mechanik?, w stosunku do poprzedniego roku ?odzi ?aglowych przyby?o. Mo?na by?o obejrze? luksusowe Delphie i Antille, regatowe katamarany i wiele innych, ekskluzywnych nowo?ci. Znalaz?o si? te? kilka stoisk odbiegaj?cych nieco sw? tematyk? od reszty, jak ciesz?ce si? niezwyk?? popularno?ci? stanowisko pomorskiego WOPR-u czy s?siaduj?ce z nim Edukacji Pod ?aglami. Nie zabrak?o stoisk ze sprz?tem sportowym i rekreacyjnym czy ofertami egzotycznych rejsów. Zwiedzaj?cy mogli wys?ucha? wielu prelekcji i obejrze? pokazy, specjalnie na t? okoliczno?? przygotowane. Scena tak?e nie sta?a pusta, zago?ci? na niej m.in. Mateusz Kusznierewicz, Dominik ?ycki czy Andrzej Skrzat.

Genera? Zaruski. Gda?sk ratuje ?aglowiec.

W tym roku stoisko Stowarzyszenia Edukacja pod ?aglami by?o wybitnie ukierunkowane na akcj? odbudowy i renowacji ?aglowca „Genera? Zaruski”. Na stanowisku znalaz?y si? oryginalne przedmioty i osprz?t statku sprowadzone na t? okazj? z ró?nych cz??ci Polski. Zwiedzaj?cy mogli spróbowa? wybijania szklanek pok?adowym dzwonem, pokr?ci? wind? kotwiczn?, wzi?? do r?ki drewniane bloki czy obejrze? oldschoolowy kompas i ko?o sterowe. Ka?dy zainteresowany losem i histori? ?aglowca otrzyma? móg? plakat oraz ulotk? z wizerunkiem i histori? statku. Jednak nie to by?o najwa?niejsze. Okaza?o si?, ?e bardzo du?a liczba osób ?ywo zainteresowana jest odbudow? „Genera?a Zaruskiego” i chce aktywnie pomaga?.

Pytania zainteresowanych dotyczy?y g?ównie aktualnych losów i stanu „Genera?a Zaruskiego”. Ka?dy, kto mia? z nim jakikolwiek kontakt, opowiada? o nim niezwykle ciep?o i z wielkim sentymentem. Szukali?my bowiem osób zwi?zanych w przesz?o?ci ze statkiem, posiadaj?cych pami?tki, zdj?cia, dokumenty lub wspomnienia. Przy okazji odbudowy, chcieli?my zdoby? jak najwi?cej informacji. Licznie zg?aszali si? zainteresowani, którzy ch?tnie zostawiali swoje kontakty i zobowi?zali si? poszuka? czego? w swoich zbiorach. Nieraz wywi?zywa?y si? dyskusje na temat strategii odbudowy i szans jej powodzenia, jednak niezale?nie od stanowiska, ch?? postawienia jachtu na „nogi” by?a zdecydowana. Aby zaznaczy? wag? przedsi?wzi?cia wystarczy wspomnie?, ?e niemal ca?y czas z zainteresowanymi rozmawiali Jerzy Jaszczuk, prezes Stowarzyszenia, czy Jan Trammer, kapitan „Genera?a Zaruskiego”. Odwiedzi? nas równie? Leszek Paszkowski dyrektor gda?skiego MOSiR-u, który jest armatorem ?aglowca z ramienia miasta Gda?sk. Naturalnie nie brakowa?o te? wolontariuszy, g?ównie absolwentów szkó? pod ?aglami, którzy niezwykle aktywnie zaanga?owali si? w akcj?. Nad wszystkim czuwa? Miko?aj Wielowiejski przyjmuj?c go?ci i prowadz?c prezentacje.

Stoisko ?atwo by?o pozna? po licznej ilo?ci koszulek z logo stowarzyszenia. Dzi?ki takiemu „zamieszaniu” zg?asza?y si? do nas osoby, które o statku wiedzia?y niewiele ale zaciekawione zdecydowa?y si? podej?? i zapyta?. Mówili?my wi?c o historii, celu odbudowy, problemach i nadziei, ?e w 2010 roku „Zaruskiego” ujrzymy pod ?aglami na wodzie.

Aby przybli?y? sylwetk? ?aglowca od pi?tku mi?li?my w posiadaniu wypo?yczony model statku. Oprócz tego, na ekranie wy?wietlali?my zdj?cia, zarówno z czasów ?wietno?ci, jak i fotografie robione kilka dni wcze?niej obrazuj?ce jago obecny stan.

Kamer i dziennikarzy tak?e nie zabrak?o. Go?cili?my u siebie ekip? filmow? „Teleexpresu” i „Kawy czy herbaty” z TVP1 oraz z TV Polonia. Wszystkie stacje przeprowadzi?y wywiady z Jerzym Jaszczukiem. Pojawi?o si? tak?e kilku fotografów i dziennikarzy prasowych, zainteresowanych zamieszczeniem wiadomo?ci o „Generale” w swoich pismach.

Poniewa? stoisko sta?o „pod bander?” Edukacji Pod ?aglami, przychodzi?y do nas osoby zainteresowane rejsami i szko?ami na Pogorii i Naszym Domu. Jako ?e sami przez to przeszli?my, mogli?my podzieli? si? wspomnieniami, zach?ci? i zdradzi? istotne szczegó?y. Wy?wietlali?my te? filmy z relacjami z poprzednich wypraw. Zdarzali si? i tacy, którzy pytali czy mog? zapisa? si? na rejs na „Generale”…

W ci?gu czterech dni przez hale Expo przewin??a si? rekordowa liczba 28 tysi?cy osób. Wobec takiej ilo?ci zwiedzaj?cych „Genera? Zaruski” zyska? z pewno?ci? wielu nowych fanów, a wieloletnich wielbicieli utwierdzili?my w przekonaniu ?e na „Zaruskim” wci?? komu? zale?y. Mamy nadziej?, ?e za rok zainteresowanym b?dziemy mogli odpowiada?, ?e prace dobiegaj? ju? ko?ca…

Maciej Rotowski

Absolwent XVII Szko?y pod ?aglamiWiatr i Woda 2009
Leszek Paszkowski i Jurek Jaszczuk na stanowisku


Wiatr i Woda 2009
Ja? Trammer - kapitan Zaruskiego na stanowisku


Wiatr i Woda 2009
Ka?dy móg? otrzyma? plakat


Wiatr i Woda 2009
Oldschoolowy kompas utwierdza? nas, ze p?yniemy w dobrym kierunkuWiatr i Woda 2009
Lekcja wybijania szklanek


Wiatr i Woda 2009
Dyrektor gda?skiego MOSiRu, Leszek Paszkowski, z modelem Zaruskiego