piknik naukowy

W sobot? 30 maja na Rynku Nowego Miasta i na Podzamczu w Warszawie ju? po raz 13 odby? si? Piknik Naukowy organizowany przez Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik!

Nasze Stowarzyszenie, jak co roku, wzi??o w nim czynny udzia? (jeste?my obecni na Pikniku ju? od 6 lat!). Tym razem nasze stoisko wzbogacone zosta?o o wystaw? po?wi?con? ratowaniu ?aglowca Genera? Zaruski. Opowiadali?my o historii ?aglowca i akcji odbudowy przez miasto Gda?sk. Zbierali?my te? fundusze na odbudow? do skarbony stacjonarnej i prezentowali?my ró?ne oryginalne elementy wyposa?enia statku: kompas, bloki od talii grota, dzwon i wind? kotwiczn?, za pomoc? której najm?odsi piknikowicze wybierali ci??k? kotwic? admiralicji z jeziorka na Podzamczu.

Oprócz Zaruskiego prezentowali?my ca?? gam? morskich atrakcji: pokazywali?my jak wygl?da i t?umaczyli?my jak dzia?a sekstant (wypo?yczony dzi?ki uprzejmo?ci Jurka Rakowicza), opowiadali?my o prowadzeniu nawigacji na mapach morskich no i oczywi?cie stawiali?my i zrzucali?my ?agle rejowe na drewnianym modelu masztu, który dumnie prezentowa? si? przed naszym stoiskiem :) Jedn? z najwi?kszych atrakcji by?a ci??ka d?bowa belka, któr? piknikowicze podnosili z dwóch ko?ców za pomoc? jednokrotnego i wielokrotnego prze?o?enia na talii, co pozwala?o w bardzo namacalny sposób zaprezentowa? nieub?agane prawa fizyki.

Poza naszym stoiskiem podczas Pikniku mo?na by?o zbada? sk?ad ?wiat?a, zgasi? ?wieczk? muzyk?, przeprowadzi? operacj? serca, stan?? oko w oko z rzymskim legionist?, zobaczy? ?azik marsja?ski "Skarabeusz", zmierzy? swój wyskok i si?? d?oni, dowiedzie? si? jak poluje si? na wieloryby i jak nurkuje w arktycznych wodach, przekona? si? jak dzia?a kamera termowizyjna, pozna? ciecz nieniutonowsk? (czyli materia?, który czasem zachowuje si? jak cia?o sta?e, a czasem jak p?yn!) i wiele, wiele innych atrakcji, o których ci??ko opowiedzie? jednym tchem. By?a szansa wzi?? udzia? w niezliczonej ilo?ci do?wiadcze?, porozmawia? z ekspertami, i uczestniczy? w happeningach artystycznych. Dodatkowo na scenie ustawionej na Rynku Nowego Miasta mo?na by?o obejrze? pokazy najlepszych polskich i zagranicznych popularyzatorów nauki.

W Pikniku wzi??o udzia? oko?o 250 instytucji naukowych, kulturalnych i edukacyjnych z 22 krajów. Zainteresowanie by?o tak du?e, ?e nawet krótkotrwa?y, lecz niezwykle intensywny deszcz, który pojawi? si? znienacka w po?owie dnia nie zniech?ci? zwiedzaj?cych. Organizatorzy szacuj?, ?e Piknik odwiedzi?o ponad 120 tys. ludzi! Niez?y wynik, przy tak niesprzyjaj?cej pogodzie.

Jak co roku dopisali równie? absolwenci szkó? pod ?aglami! Bardzo si? ciesz?, ?e coraz liczniej przyje?d?acie na Piknik. To fantastyczny moment, ?eby si? znów spotka? i razem po?eglowa? .... cho?by palcem po mapie, lub statkiem po trawie.

Bardzo dzi?kuj? wszystkim, którzy pomagali przygotowa?, rozstawi?, prowadzi? i zwin?? nasze stoisko. Ciesz? si?, ?e spotkali?my si? w takim weso?ym gronie i mogli?my razem zrobi? co? naprawd? warto?ciowego!
Wykonali?cie kawa? solidnej i baaardzo potrzebnej roboty! Brawo!

Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na Piknik Naukowy w przysz?ym roku!

MikiOd bladego ?witu za?oga pracuje przy rozstawieniu stoiska

Jeste?my gotowi na otwarcie Pikniku

Pierwsi piknikowicze pojawiaj? si? od razu po oficjalnym otwarciu

Ka?demu odwiedzaj?cemu opowiadali?my o odbudowie Zaruskiego

Winda okaza?a si? najwi?ksz? atrakcj? dla najm?odszych

Roboty by?o co nie miara, bo intensywny ruch przy naszym stoisku trwa? ca?y dzie?Tak wygl?da? fragment naszego stoiska po?wi?cony Zaruskiemu

Telewizja uwieczni?a najbardziej dramatyczne eksperymenty

Zaruski interesowa? najm?odszych...

...tych nieco starszych,,,

...i najstarszych.palcem po mapie wytyczali?my nowe trasy rejsów dla Zaruskiego


Ka?demu t?umaczyli?my tajemn? wiedz? morsk?...

wyp?yn?li?my na zielony przestwór oceanu!

po dwóch godzinach nieustannego dzwonienia dzwon pow?drowa? na stó? nawigacyjny

Ca?y dzie? prowadzili?my produkcj? rolowanych plakatów

Wind? testowano na wiele sposobów!

Tak? kotwic? admiralicji wyci?gali najm?odsi piknikowicze za pomoc? windy z Zaruskiego. A my targali?my j? na drug? stron? jeziorka r?cznie...

Wachta na stoisku zawsze zwarta i gotowa udzieli? fachowych informacji