BALTIC AND NORTH SEA EXPLORERS

ZAPRASZAMY NA INTEGRACYJNY REJS EUROPEJSKI NA POK?ADZIE BRYTYJSKIEGO ?AGLOWCA TENACIOUS. JEST TO DU?Y, BEZPIECZNY STATEK, KTÓRY ZABIERA NA POK?AD ?EGLARZY ZARÓWNO NIEPE?NOSPRAWNYCH JAK I PE?NOSPRAWNYCH. ?AGLOWIEC TEN JEST PRZYGOTOWANY DLA OSÓB U?YWAJ?CYCH WÓZKA INWALIDZKIEGO, Z OGRANICZENIAMI RUCHOWYMI, NIEWIDOMYCH I NIES?YSZ?CYCH.

DO??CZ DO M?ODZIE?Y (16-25 LAT) Z DANII, HOLANDII, WIELKIEJ BRYTANII I FRANCJI I POP?Y? ZE SZCZECINA PRZEZ KOPENHAG? DO EDYNBURGA.

W trakcie rejsu jest realizowany ciekawy program. Obejmuje on zarówno szkolenie ?eglarskie, czyli mi?dzy innymi wchodzenie na maszty i reje, stawianie ?agli czy sterowanie statkiem jak i przygotowanie prezentacji na temat swojego kraju, przygotowanie da? narodowej kuchni, pok?adowy festiwal piosenki czy teatralne skecze. Szkolenie ?eglarskie prowadzi wykwalifikowana za?oga ?aglowca, a program realizuj? liderzy holenderskiej organizacji At Sea Sail Training. Motyw przewodni tegorocznego rejsu europejskiego to Baltic and North Sea Explorers.

Organizatorem rejsu jest At Sea Sail Training z Holandii. At Sea Sail Training zajmuje si? przygotowywaniem rejsów edukacyjnych od wielu lat na pok?adach ró?nych europejskich ?aglowców, w tym polskich jak na przyk?ad Pogoria.   

Rejs: Szczecin - Kopenhaga - Edynburg

Termin: 5 sierpnia -16 sierpnia 2013, 11 dni

Wiek uczestników: 15-25 lat, wymagana znajomo?? j?zyka angielskiego

 

Sponsoring: Rejs jest wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? z programu “Youth in Action” co pozwala na znaczne obni?enie kosztów. Równie? 70% kosztów podró?y na statek i powrotnej jest refundowane ze ?rodków UE.

 

Koszty: Cena rejsu wynosi 550 Euro i obejmuje miejsce na statku, pe?ne wy?ywienie. Po?ciel i sztormiaki s? zapewnione. Cena rejsu nie obejmuje dojazdu na statek
i powrotu. Uczestnik musi te? posiada? w?asne ubezpieczenie na czas rejsu.

Powy?sza cena mo?e podlega? negocjacji. Prosz? o kontakt z At Sea Sail Training.

 

Zobacz wi?cej informacji:

Sail Training on board Tall Ship Tenacious

Tenacious. Youth in Action.

 

Kontakt:

 

Biuro: 0031 (0)20 688 0462

Tel. komórkowy: 0031 (0)6 1131 6997 (Monique)

Fax: 0031 (0)84 724 1451

 

Pytania na temat rejsów: info@seasailtraining.com