referencje

Nasze referencje


"(...) Stowarzyszenie prowadzi "Szko?? pod ?aglami" zapewniaj?c? nie tylko autorski program edukacyjny, ale daj?c? mo?liwo?? prze?ycia uczniom morskiej przygody, sprawdzenia swoich si? i umiej?tno?ci w warunkach odmiennych od tych, które zapewnia szko?a tradycyjna.

Widz?c zatem Stowarzyszenie "Edukacja pod ?aglami" jako sprzymierze?ca STO w tworzeniu polskim uczniom coraz to nowych szans wszechstronnego rozwoju, rekomenduj? t? ciekaw? i cenn? inicjatyw?, proponuj?c? m?odzie?y szkó? STO nowoczesne metody kszta?cenia."

Wojciech Starzy?ski
Prezes Spo?ecznego Towarzystwa O?wiatowego

***

"Warmi?sko Mazurski O?rodek Doskonalenia Nauczycieli popiera projekt i program "Korzenie kultury Europejskiej", który jest realizowany na Szko?ach pod ?aglami.
Modu?owe uj?cie zagadnie? jest innowacyjn? form? edukacji m?odzie?y odnosz?c? wiele sukcesów.

Obni?enie kosztów tego przedsi?wzi?cia daje szans? i mo?liwo?? udzia?u warto?ciowej m?odzie?y ze ?rodowisk ubo?szych i wiejskich a nie w?tpliwie, takim rejonem, obj?tym wysokim bezrobociem jest województwo warmi?sko mazurskie.

Wartym podkre?lenia jest stworzenie mo?liwo?ci uczniom praktycznego poznania ró?nych aspektów kulturowych i gospodarczych. A t? mo?liwo?? daje realizacja projektu i programu "Korzenie kultury Europejskiej".
Program pozwala m?odzie?y rozwija? si? i poszerza? horyzonty my?lowe, uczy samodzielno?ci i odporno?ci psychicznej, co jest równie wa?ne jak czynne zdobywanie wiedzy.
Stosowanie aktywizuj?cych metod nauczania wi??e si? z preferowaniem my?lenia aktywnego, co wymaga twórczo?ci i innowacyjno?ci ucznia. Nie tylko stosowane metody kszta?tuj? zdolno?ci i umiej?tno?? pracy w zespole, ale równie? wymusza to samo ?ycie i system pracy na ?aglowcu.
M?odzie? uczestnicz?ca w programie maj?c kontakt z ?ywio?ami, formuje w?asny etyczny system warto?ci. Przezwyci??a strach, w?asne s?abo?ci, wyzbywa si? uprzedze? i stereotypów.
Poprzez nauk? w nietypowych, czasami trudnych warunkach i ci??k? prac? na ?aglowcu uczy si? pokory i szacunku do w?asnej i czyjej? pracy. Poznaje samego siebie, w?asne s?abo?ci i mo?liwo?ci, co przygotowuje go do funkcjonowania w realiach doros?ego ?ycia.
Kszta?tuje i rozwija zdolno?ci manualne, artystyczne i poznawcze. Tre?ci programu dotycz?ce kszta?towania si? ustrojów politycznych obecnej demokratycznej Europy umo?liwi? m?odemu cz?owiekowi funkcjonowanie w przysz?ej zjednoczonej Unii Europejskiej.

Wyra?am poparcie i g??bok? wiar? w s?uszno?? idei jak? niesie realizacja projektu i programu "Korzenie kultury Europejskiej".

Alicja Szarzy?ska
Nauczyciel konsultant edukacji geograficznej
Warmi?sko-Mazurskiego O?rodka
Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

***

W?ród zada? Stowarzyszenia "Edukacja pod ?aglami" szczególne miejsce zajmuje dzia?alno?? edukacyjna skierowania do uczniów gimnazjum i szkó? ponadgimnazjalnych, okre?lona programem "Korzenie kultury europejskiej".

Program edukacyjny jest zgodny z Podstaw? Programow? kszta?cenia ogólnego (Dz.U nr 61 z dn. 19.06.2001r.) i zosta? opracowany przez zespó? fachowców w sk?adzie mgr Ewa ?miechowska - przewodnicz?ca zespo?u autorskiego, mgr in?. Micha? ?api?ski, mgr in?. Jerzy Jaszczuk, mgr Janusz Kaw?czy?ski. Wszyscy maj? za sob? do?wiadczenia nauczycielskie lub ?eglarskie. Niektórzy przetarli szlaki wodne podczas "Szko?y pod ?aglami" Krzysztofa Baranowskiego, inni byli wspó?organizatorami wcze?niejszych wypraw.

Przedstawiony program jest integracj? tre?ci wokó? tematyki Basenu Morza ?ródziemnego. Tre?ci zosta?y uj?te w trzech modu?ach.

1. ?ródziemnomorskie korzenie kultury europejskiej.
2. Specyfika ?rodowiska naturalnego Basenu Morza ?ródziemnego
3. Navigare neccesse est - ?eglowanie jest rzecz? konieczn?. Konieczno?ci? jest stosowanie wiedzy w praktyce.

Wy?ej wymienione modu?y uwzgl?dniaj? tre?ci ?cie?ek edukacyjnych takich jak: filozoficzna, europejska, ?ródziemnomorska etapu gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego zawarte w Podstawie Programowej.

Istotnym elementem programu jest integracja wokó? kompetencji jakie uczniowie b?d? ?wiczy? w ramach zaj?? programowych np. komunikowania si?, prezentowania w?asnego punktu widzenia, podejmowania decyzji, formu?owania i rozwi?zywania problemów, wyznaczania celów i zada? w?asnych. Tego typu integracja jest form? najtrudniejsz? i nie wyst?puje cz?sto. Szeroki zakres umiej?tno?ci zapewniaj? uczniowi stosowane aktywne metody uczenia si?.

Lokalizacja szko?y na ?aglowcu STS Pogoria w oderwaniu od rodziny to du?e wezwanie dla nauczycieli i uczniów. Atrakcyjne i prawid?owo zaplanowany proces kszta?cenia jest podstaw? sukcesu uczniów tej szko?y poniewa?:

- ?wiat b?d? poznawa? w sposób holistyczny. Poka?e to im jego z?o?ono?? i nierozerwalno?? Systemów w nim funkcjonuj?cych,
- holistyczna pedagogika wspiera wszechstronny rozwój ucznia oparty na zaufaniu i dobrych relacjach ucze? - nauczyciel. Przygotuje ich do samodzielnego twórczego ?ycia,
- zdobywana wiedza i umiej?tno?ci maj? zastosowanie w ich ?yciu,
- jest to dobry pocz?tek do poznania i zrozumienia dorobku kulturowego wspólnej Europy,
- bezpo?rednia obserwacja oraz dzia?ania pozwalaj? oddzia?ywa? na zmys?y oraz wyobra?ni?.

Program "Korzenie Kultury Europejskiej" jest nowatorsk? propozycj? wspieraj?c? reform? szkoln? i przyczyniaj?c? si? do podniesienia jako?ci pracy szko?y.

Zdzis?awa Czai?ska
Wyk?adowca Centralnego O?rodka
Doskonalenia Nauczycieli Geografii
w Toruniu oraz Olszty?skiej Szko?y Wy?szej.