zespó?

Jerzy Jaszczuk (prezes)

Ur. 1947 r. w Warszawie. Absolwent Politechniki Warszawskiej - Wydzia? Elektryczny; jachtowy kapitan ?eglugi wielkiej. 

Za?o?yciel i prezes Stowarzyszenia "Edukacja pod ?aglami", cz?onek-za?o?yciel Bractwa Kaphornowców, cz?onek Zarz?du The Sail Training Association Poland.

W latach 1961-1965 pocz?tki ?eglarstwa w 165 Warszawskiej ?eglarskiej Dru?ynie Harcerskiej; w 1969 rejs na "Zawiszy Czarnym" dooko?a Islandii; 

W latach 1967-1973 dzia?alno?? w Warszawskim Yacht - Clubie ZSP (w tym 4 lata komandor klubu), wybudowanie jachtu "Konstanty Maciejewicz", organizacja i (w latach 1972-73) udzia? w "Pierwszej Polskiej Studenckiej Wyprawie Oceanicznej dooko?a Ameryki Po?udniowej"  z  op?yni?ciem Hornu ze wschodu  na  zachód  i  ?eglug? w kana?ach Patagonii; w latach 1973-1976 budowa jachtu Gedania oraz organizacja i udzia? w wyprawie "Do obu Ameryk" z prób? pokonania Przej?cia Pó?nocno-Zachodniego; 

W latach 1986-1988 praca w ZDG PZ? na stanowisku uruchomie? produkcji dla ?eglarstwa i organizacji ?eglarskich szlaków mazurskich (Mazurska Operacja ?agiel); w roku 1980 przej?cie ?aglowca Pogoria od Telewizji Polskiej do ZG PZ? i organizacja rejsu na Antarktyd? do polskiej stacji PAN; w latach 1981 -1992 zawodowe p?ywanie w funkcji skippera po Atlantyku i Morzu ?ródziemnym na jachtach o d?. od 16 m do 47 m ró?nych bander; w latach 1987 - 1990 manager grupy regatowej "Kumpelka" klasy mikro (budowa jachtu, dwukrotnie zdobyte Mistrzostwo ?wiata, trzykrotne Mistrzostwo Polski); w latach 1991-1994 manager i zawodnik grupy regatowej Scorpio w klasie 1 Tony ( 6 miejsce w Mistrzostwach ?wiata w Hiszpanii i w Polsce, dwukrotne Mistrzostwo Polski ). Od 1997 regularne p?ywanie jako kapitan na ?aglowcu Pogoria z m?odzie?? licealn? w ramach miesi?cznych "Szkó? pod ?aglami".

 

Micha? ?api?ski ("Mi?")

Kapitan Jachtowy. Dyrektor Niezale?nego O?rodka Edukacyjno Wychowawczego „Kacze Bagno – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych”. Absolwent Szko?y Coachów M?odzie?owych. Absolwent Szko?a Trenerów, Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarz?dowych. Nauczyciel akademicki. Wielokrotny organizator, dyrektor, oficer oraz nauczyciel „Szkó? pod ?aglami”. Doktor  Agronomii,  Katedry Diagnostyki i Patofizjologii Ro?lin Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie. Absolwent Studium Pedagogicznego UWM Olsztyn. Uczestnik czteromiesi?cznej „Szko?y pod ?aglami” Krzysztofa Baranowskiego w 1994. r. Wiceprezes Stowarzyszenia "Edukacja pod ?aglami” w latach 2004 - 2008, cz?onek Sail Training Association Poland.

 

?ukasz Pi?tek ("Gadget") 

Ur. 1981 r. w Warszawie. Architekt, asystent na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Warszawskiej. Wspó?autor projektu odbudowy ?aglowca "Genera? Zaruski". W latach 2004-2013 r. wiceprezes Stowarzyszenia "Edukacja pod ?aglami", od 2005 r. cz?onek Sail Training Association Poland (w latach 2006-2010 r. cz?onek zarz?du STAP); kapitan jachtowy, morski sternik motorowodny;

Od 1999 r. ?egluje w funkcji za?ogi, starszego wachty, bosmana oraz (obecnie) oficera na ?aglowcu Pogoria; dyrektor wielu "Szkó? pod ?aglami" gdzie  prowadzi?  kurs matematyki, fizyki, historii architektury i edukacji architektonicznej.

 

Marcin Dobrowolski 

Ur. 1982 r. Oficer nawigator w marynarce handlowej. Absolwent kierunku Nawigacja w Szkole Morskiej w Gdyni Sp. z o. o.; kapitan jachtowy; absolwent Chrze?cija?skiej „Szko?y pod ?aglami" na s/y „Fryderyk Chopin”; cz?onek Stowarzyszenia „Edukacja pod ?aglami", Sail Training Association Poland i Jacht Klubu Marynarki Wojennej „Kotwica". Student Akademii Morskiej w Gdyni. 

Hobby: ksi??ki, rower, góry i du?e statki.

 

Marta Markiewicz 

Ur. 1982 r. w Warszawie. Absolwentka Mi?dzywydzia?owych Studiów Ochrony ?rodowiska na Uniwersytecie Warszawskim; uczestniczka rejsu na STS Fryderyk Chopin w ramach Balic University Programme; w 2005 r. kurs edukacji ekologicznej w Uniwersyteckim Centrum Bada? nad ?rodowiskiem Przyrodniczym; nauczycielka biologii i chemii podczas rejsu edukacyjnego dla LO im. Cecylii Plater-Zyberkówny na STS Pogoria w maju 2007 r.; wspó?organizatorka autorskich wyjazdów edukacyjnych „Zielona Szko?a w Urwita?cie” dla m?odzie?y z LO im. Stefana Batorego w Warszawie. 
Z zami?owania biolog-przyrodnik, z wyboru dziennikarka. 

Hobby: je?dziectwo, ekologia morza, nurkowanie, fotografia.

 

Anna Krawczyk 

Ur. 1987 r. w Warszawie. Studentka Uniwersytetu Warszawskiego; cz?onek Stowarzyszenia "Edukacja pod ?aglami"; absolwentka VIII Szko?y pod ?aglami, uczestnik rejsów na STS Pogoria w charakterze za?ogi, starszego wachty, t?umacza; sternik jachtowy; 

Hobby: ?eglarstwo, architektura, animacja.

 

Piotr Królak 

Ur. 1984 r. w Lublinie. Student Geografii na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gda?skiego; uczestnik Fakultatywnego Kursu Pedagogicznego, cz?onek Studenckiego Ko?a Naukowego Geografów; jachtowy sternik morski, instruktor na rejsach i obozach ?eglarskich; uczestnik rejsów na STS Pogoria w funkcji za?ogi, oficera wachtowego i nauczyciela przedmiotów przyrodniczych.

Zainteresowania: meteorologia, ?eglarstwo, autostop, aikido.

 

Tomasz Pi?tek ("Czwartek")

Ur. 1988 r. w Warszawie. Magister socjologii, student Mi?dzywydzia?owych   Interdyscyplinarnych  Studiów  Doktoranckich w Instytucie Studiów Spo?ecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania naukowe: socjologia edukacji oraz pedagogika krytyczna. Absolwent VI  i  VII Szko?y pod ?aglami, nauczyciel historii i WOS-u na XIV Szkole pod ?aglami i dyrektor XVIII Szko?y pod ?aglami.  Jachtowy sternik morski.  Zainteresowania: podró?e morskie i l?dowe, fotografia, pi?ka no?na.

 

Wojciech Wilk 

Ur. 1971 w Siemianowicach ?l?skich. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach  –  kierunek Rehabilitacja; kapitan jachtowy i motorowodny, instruktor ?eglarstwa; bra? udzia? w ponad 50 rejsach na stanowisku kapitana jachtów ?aglowych i ?aglowców szkolnych; 4-krotny kapitan i nauczyciel nawigacji podczas “Szkó? pod ?aglami” na STS Pogoria i s/y Elektra.

 

Lista cz?onków Stowarzyszenia

lista czlonkow stowarzyszenia