referencje

Nasze referencje


"(...) Stowarzyszenie prowadzi "Szkołę pod Żaglami" zapewniającą nie tylko autorski program edukacyjny, ale dającą możliwość przeżycia uczniom morskiej przygody, sprawdzenia swoich sił i umiejętności w warunkach odmiennych od tych, które zapewnia szkoła tradycyjna.

Widząc zatem Stowarzyszenie "Edukacja pod Żaglami" jako sprzymierzeńca STO w tworzeniu polskim uczniom coraz to nowych szans wszechstronnego rozwoju, rekomenduję tę ciekawą i cenną inicjatywę, proponującą młodzieży szkół STO nowoczesne metody kształcenia."

Wojciech Starzyński
Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego

***

"Warmińsko Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli popiera projekt i program "Korzenie kultury Europejskiej", który jest realizowany na Szkołach pod Żaglami.
Modułowe ujęcie zagadnień jest innowacyjną formą edukacji młodzieży odnoszącą wiele sukcesów.

Obniżenie kosztów tego przedsięwzięcia daje szansę i możliwość udziału wartościowej młodzieży ze środowisk uboższych i wiejskich a nie wątpliwie, takim rejonem, objętym wysokim bezrobociem jest województwo warmińsko mazurskie.

Wartym podkreślenia jest stworzenie możliwości uczniom praktycznego poznania różnych aspektów kulturowych i gospodarczych. A tą możliwość daje realizacja projektu i programu "Korzenie kultury Europejskiej".
Program pozwala młodzieży rozwijać się i poszerzać horyzonty myślowe, uczy samodzielności i odporności psychicznej, co jest równie ważne jak czynne zdobywanie wiedzy.
Stosowanie aktywizujących metod nauczania wiąże się z preferowaniem myślenia aktywnego, co wymaga twórczości i innowacyjności ucznia. Nie tylko stosowane metody kształtują zdolności i umiejętność pracy w zespole, ale również wymusza to samo życie i system pracy na żaglowcu.
Młodzież uczestnicząca w programie mając kontakt z żywiołami, formuje własny etyczny system wartości. Przezwycięża strach, własne słabości, wyzbywa się uprzedzeń i stereotypów.
Poprzez naukę w nietypowych, czasami trudnych warunkach i ciężką pracę na żaglowcu uczy się pokory i szacunku do własnej i czyjejś pracy. Poznaje samego siebie, własne słabości i możliwości, co przygotowuje go do funkcjonowania w realiach dorosłego życia.
Kształtuje i rozwija zdolności manualne, artystyczne i poznawcze. Treści programu dotyczące kształtowania się ustrojów politycznych obecnej demokratycznej Europy umożliwią młodemu człowiekowi funkcjonowanie w przyszłej zjednoczonej Unii Europejskiej.

Wyrażam poparcie i głęboką wiarę w słuszność idei jaką niesie realizacja projektu i programu "Korzenie kultury Europejskiej".

Alicja Szarzyńska
Nauczyciel konsultant edukacji geograficznej
Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

***

Wśród zadań Stowarzyszenia "Edukacja pod Żaglami" szczególne miejsce zajmuje działalność edukacyjna skierowania do uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, określona programem "Korzenie kultury europejskiej".

Program edukacyjny jest zgodny z Podstawą Programową kształcenia ogólnego (Dz.U nr 61 z dn. 19.06.2001r.) i został opracowany przez zespół fachowców w składzie mgr Ewa Śmiechowska - przewodnicząca zespołu autorskiego, mgr inż. Michał Łapiński, mgr inż. Jerzy Jaszczuk, mgr Janusz Kawęczyński. Wszyscy mają za sobą doświadczenia nauczycielskie lub żeglarskie. Niektórzy przetarli szlaki wodne podczas "Szkoły pod żaglami" Krzysztofa Baranowskiego, inni byli współorganizatorami wcześniejszych wypraw.

Przedstawiony program jest integracją treści wokół tematyki Basenu Morza Śródziemnego. Treści zostały ujęte w trzech modułach.

1. Śródziemnomorskie korzenie kultury europejskiej.
2. Specyfika środowiska naturalnego Basenu Morza Śródziemnego
3. Navigare neccesse est - żeglowanie jest rzeczą konieczną. Koniecznością jest stosowanie wiedzy w praktyce.

Wyżej wymienione moduły uwzględniają treści ścieżek edukacyjnych takich jak: filozoficzna, europejska, śródziemnomorska etapu gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego zawarte w Podstawie Programowej.

Istotnym elementem programu jest integracja wokół kompetencji jakie uczniowie będą ćwiczyć w ramach zajęć programowych np. komunikowania się, prezentowania własnego punktu widzenia, podejmowania decyzji, formułowania i rozwiązywania problemów, wyznaczania celów i zadań własnych. Tego typu integracja jest formą najtrudniejszą i nie występuje często. Szeroki zakres umiejętności zapewniają uczniowi stosowane aktywne metody uczenia się.

Lokalizacja szkoły na żaglowcu STS Pogoria w oderwaniu od rodziny to duże wezwanie dla nauczycieli i uczniów. Atrakcyjne i prawidłowo zaplanowany proces kształcenia jest podstawą sukcesu uczniów tej szkoły ponieważ:

- świat będą poznawać w sposób holistyczny. Pokaże to im jego złożoność i nierozerwalność Systemów w nim funkcjonujących,
- holistyczna pedagogika wspiera wszechstronny rozwój ucznia oparty na zaufaniu i dobrych relacjach uczeń - nauczyciel. Przygotuje ich do samodzielnego twórczego życia,
- zdobywana wiedza i umiejętności mają zastosowanie w ich życiu,
- jest to dobry początek do poznania i zrozumienia dorobku kulturowego wspólnej Europy,
- bezpośrednia obserwacja oraz działania pozwalają oddziaływać na zmysły oraz wyobraźnię.

Program "Korzenie Kultury Europejskiej" jest nowatorską propozycją wspierającą reformę szkolną i przyczyniającą się do podniesienia jakości pracy szkoły.

Zdzisława Czaińska
Wykładowca Centralnego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli Geografii
w Toruniu oraz Olsztyńskiej Szkoły Wyższej.