program

Czym jest Sail Training?


Wychowanie pod żaglami, na statkach o wysokich masztach

"Obcowanie z ludźmi jest równie wielką
Sztuką jak obcowanie ze statkami.
I ludzie, i statki żyją w niestałym żywiole,
podlegają subtelnym i potężnym wpływom.
I pragną, aby raczej zrozumieć ich zasługi
niż się poznać na błędach."

Joseph Conrad

* *

Minęło właśnie pięćdziesiąt lat od chwili, kiedy z inicjatywy
brytyjskiej odbyły się pierwsze regaty i zlot żaglowców. Celem powstałej
wówczas The Sail Training Association było ratowanie istniejących
jeszcze “statków o wysokich masztach” (tall ships), aby oddać je w
ręce młodzieży jako szkoły charakteru i pracy w zespole, pozbawione
barier językowych czy rasowych.

Od tego czasu udało się rzeczywiście uratować od zagłady wiele
pozostałych jeszcze kadłubów żaglowców oraz zbudować wiele nowych.
Największa liczba nowych żaglowców powstała w Polsce.

Od czasu powstania w 1980 roku barkentyny POGORIA, konstrukcji Zygmunta
Chorenia, budowa statków o wysokich masztach stała się specjalnością
polskich stoczni.

Morze nie tylko żywi i bogaci, ale stanowi korzystną granicę, wychowuje
odważnych i przedsiębiorczych ludzi, hartuje i wzmacnia zdrowie. Właśnie
dlatego uczelnie morskie na całym świecie, a także rożne organizacje,
troszczące się o właściwe wychowanie młodzieży, budują lub pozyskują
żaglowce dla swoich celów.

Praca pod żaglami na morzu kształci wolę, solidarność, poczucie
równości, ćwiczy wytrwałość i cierpliwość, jest przeciwieństwem
zaściankowości, a synonimem światowości, uczy realizmu w myśleniu i
postępowaniu. Kształtuje przyzwyczajenia i odruchy pracy zespołowej oraz
pomocy słabszym, wykształca i wzmacnia cechy przywódcze. Jest szkołą
wychowania społecznego i obywatelskiego, głosi pochwałę życia
nieułatwionego, pędzonego w trudzie własnych rąk, pośród żywiołu, który
potrafi dostatecznie zahartować człowieka, aby odważnie stawiał czoło
problemom i wyborom życia.

Umożliwienie młodzieży życia aktywnego i trudnego, w warunkach
pozbawionych komfortu, mogącego wykształcić silny charakter lub
skorygować jego niedostatki – jest przedmiotem troski wychowawców,
pedagogów i socjologów w wielu krajach.
Stanowi to jakby trzeci wymiar wychowania, w ramach którego młody
człowiek uczy się sztuki życia i harmonijnej pracy w zespole, a także
dobrowolnego zaakceptowania dyscypliny, koniecznej, aby osiągać wspólne
cele. W takim ujęciu pierwszym wymiarem jest formalna edukacja, a drugim
wychowanie fizyczne i uprawianie sportu. Zazwyczaj bardzo krytyczna wobec
autorytetów młodzież, łatwo przyjmuje zasady i przywództwo autorytetu na
statku żaglowym, ponieważ jedynie uporządkowana hierarchicznie załoga
jest w stanie stawić czoło potędze żywiołu.

Dla wychowania pod żaglami jego angielscy inicjatorzy ukuli termin
'sail training', który, mimo że dotyczy żagli, niewiele ma wspólnego z
uprawianiem żeglarstwa jako „jachtingu”. Tylko na żaglowcu, z jego
liczną załogą, można uprzytomnić młodym ludziom zasady drabiny
społecznej, na której szczycie znajduje sie kapitan, a każdy członek
załogi, pracujący dla wspólnego pożytku, ma na niej swoje miejsce.

Praca na żaglowcu wymaga jedynie dobrej roboty – tu każda fuszerka
zostaje natychmiast odkryta i wymaga pilnej naprawy. Owiane legendą
tradycyjne zasady dyscypliny i barwne zwyczaje mają swoje logiczne
uzasadnienia w konsekwencjach żeglugi, wynikają bowiem z nieustannej
troski o bezpieczeństwo ludzi i statku.

Bardzo liczne dziś imprezy, na które zapraszają porty całego świata,
oraz odbywające każdego lata w innym akwenie regaty żaglowców,
umożliwiają młodzieży poznanie swoich rówieśników z innych krajów. W ten
sposób realizują się szlachetne marzenia Sail Training Association o
krzewieniu przyjaźni bez barier.

Miliony ludzi, jakie gromadzą sie w portach i na nabrzeżach, by
obserwować żaglowce, te uskrzydlone relikty dawnych wieków, obsługiwane
przez młodzież, potwierdzają słuszność tych założeń.

Adam Jasser


Cele statutowe


1. Poszukiwanie środków na prowadzenie działalności

a) poszukiwanie sponsora
- popularyzacja działań SEpŻ w mediach
- dystrybucja prezentacji i ofert sponsorskich
- imprezy masowe (festyny, targi, festiwale)
b) pozyskiwanie środków budżetowych
c) pozyskiwanie środków z UE

2. Organizowanie „Szkół pod Żaglami”

a) promocja „SpŻ”
- media (TV, radio, prasa, internet)
- imprezy masowe (festyny, targi, festiwale)
b) rekrutacja uczniów „SpŻ”
- wolny nabór
- współpraca ze szkołami
c) umożliwienie udziału w „SpŻ” młodzieży z rodzin o średnich dochodach
- stworzenie programu pracy dla uczniów
- obniżenie kosztu „SpŻ”

3. Realizowanie nowoczesnego, skutecznego i ciekawego programu nauczania

a) tworzenie programów edukacyjnych
b) tworzenie bazy kadrowej
c) gromadzenie materiałów i środków trwałych

4. Budowa floty jachtów dla potrzeb Stowarzyszenia

a) żaglowiec
b) jacht do 80 m2 żagla
c) jacht do 40 m2 żagla
d) jachty śródlądowe

5. Zapewnienie kontynuacji działania poprzez szkolenie i rotację kadr

a) ścisła współpraca z absolwentami „SpŻ”
b) ułatwienie rozwoju żeglarskiego nowym członkom
- rejsy
- szkolenia

6. Podnoszenie kwalifikacji żeglarskich członków

a) rejsy

7. Podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych członków

a) szkolenia